Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod

svátky a slavnosti v Thajsku

Svátky v Thajsku, které se zde popisují, jsou oslavovány po celé zemi a řídí se podle lunárního kalendáře. Je však ještě řada svátků oblastního významu. Začneme thajským "starým" Novým rokem a budeme postupovat tak, jak po sobě svátky následují:

Songkraan

13. dubna je v Thajsku oslavován Nový rok. Brzy ráno jsou mniši podarováni velkými almužnami. Poté mohou být relikvie předků vzaty do wat, kde budou mniši předříkávat sútry a laici vykonávat punja ve jménu zemřelých, což jim má pomoci v jejich novém zrození. Róby, jež jsou předávány při tomto svátku, se nazývají bang-sakun (pamsakula čivara), dnes už jsou jen velmi vzácně ušity z látky, do které bylo zabaleno tělo mrtvého. Mniši jsou vyzváni, aby je přijali a pak následuje předříkáváni súter, spojené s uvažováním o smrti. Někteří laici zvou k vykonání stejného obřadu mnichy k sobě domů. Dalším obřadem Nového roku je přinášení písku na pozemek kláštera - z něj je pak postavena stúpa. Kolem těchto stúp jsou rozloženy různé dary pro mnichy. Důvodem k přinášení písku je to, že návštěvníci při opouštění kláštera odnesou s sebou půdu, která se jim přilepila na podrážky. Považuje se za nesprávné cokoliv z watu odnést a proto jednou za rok je půda nahrazena pískem, který se dá snadno smést. Na některých místech jsou vodou polévány určité sochy Buddhy, a dokonce i mniši, což je důkazem prokázání úcty.

Visakha pudža

(na Srí Lance Vesak), Buddhův velký den. Výročí narození, probuzení a konečného vyvanutí Buddhy, v šestém měsíci Visakha o úplňku. Tak jako ostatní svátky, i tento začíná rozsáhlým dáváním almužen mnichům brzy ráno. Odpoledne děti obejdou stúpu pod vedením mnichů a učitelů. Večer, po dlouhém předříkávání súter, mniši vedení opatem a staršími vezmou květiny, zapálí vonné tyčinky a svíce a obřadně obejdou stúpu, ve které jsou uloženy relikvie Buddhy. Když stúpu třikrát obejdou, pak přijdou na řadu laici, kterých přichází do chrámu na tisíce. I oni obejdou třikrát stúpu, a pak se někteří připojí k mnichům, aby naslouchali celonočnímu předčítání súter, které střídá výklad Dharmy. Někteří z nich též meditují.

Tawai Pchra Pleung

Slavnost Tawai Pchra Pleung se odehrává sedm dní po Visakha pudža a je vzpomínkou na spálení Buddhova těla. Tehdy přišel k pohřební hranici Mahákášjapa. Praví se, že oheň až do té doby nemohl být zažehnut. Odehrává se tentýž obřad, jaký je popsán výše (trojí obcházení stúpy), jen s tím rozdílem, že laiků přijde mnohem méně. V některých chrámech je po celou noc vykládána Dharma a předříkávány sútry.

Buat Naak

Na venkově obřady Buat Naak začínají v dubnu - květnu, a mniši v období dešťů zůstávají ještě ve starých róbách, až do začátku období dešťů, kdy nesmí opustit klášter. Ve městech je obdobím vysvěcení mnichů pro období dešťů červen, tito mniši zůstávají rovněž v klášteře po dobu dešťů, avšak v říjnu nebo listopadu se vracejí do svého laického života. Tento zvyk platí především pro parijat a waty na venkově, neboť jen málo lidí je vysvěceno na přechodnou dobu v patibat-klášterech. Tento zvyk je jakýmsi intenzivním kursem, kde se učí o Dharmě a Vinaje. Většina vysvěcených je ve věku přes dvacet let, ale i mnoho starších mužů využije příležitosti učit se Dharmě a vykonávají punja na důkaz vděčnosti svým rodičům. Snaží se tak využít příležitosti, která se jim nenaskytla, když byli mladí. Vládní úředníci i vojáci, kteří jsou uvolněni z ozbrojených sil, dostávají plný plat po dobu těchto čtyř měsíců (jen jedenkrát v životě), aby se tak mohli učit Dharmu. Obřad má dvě části: laické obřady a oslavy, jež se odehrávají v domě dotyčného naaka, někdy je doprovázen do chrámu pestrým průvodem s hudbou, a tam proběhne jeho vysvěcení. V některých případech je naak oblečen jako princ a napodobí Gotamův odchod do bezdomoví. Obřad uvnitř chrámu se rovněž skládá ze dvou částí: ten, jenž odešel do bezdomoví, bíle oděný naak se stane nainem (samanera) a po vysvěcení se tento nain stane bhikšuem. Mniši sedí kolem svého opata na vyvýšené tribuně, zatímco laici - rodiče, příbuzní a přátelé sedí na podlaze. Na závěr obřadu jsou obdarováni opat a učitelé nového mnicha a rovněž bývají obdarováni přítomní mniši.

Asalha Pudža

Den Dharmy. Výročí prvního kázání o Dharmě v Gazelím háji poblíž Váránasí. Svátek se slaví při úplňku osmého měsíce, jeden den před Khao Pansa. Svátek začíná ranním dáváním almužen mnichům, a večer mniši předříkávají sútry o Buddhově první rozpravě nazývané Čtyři vznešené pravdy. Pak jsou u stúpy obětovány květiny, svíce a vonné tyčinky, a odtud se mniši i laici odeberou do chrámu, kde je vykládána Dharma.

Wun Khao Pansa

Při Wun Khao Pansa se odpoledne v chrámu sejdou laici a vytvoří dlouhou řadu, předají květiny, svíce a vonné tyčinky všem mnichům (bhikšu a samanera), kteří se budou zdržovat po dobu období dešťů v klášteře. Všem Buddhovým sochám, stúpám a relikviím je prokázána hluboká úcta tím, že mniši za tímto účelem obejdou všechna posvátná místa watu. Večer se všichni mniši sejdou v chrámu, kde po vybídnutí opatem recitují formule, kterými se zavazují k dodržování disciplíny pansy. Ještě předtím, než se vrátí do svých příbytků, poprosí jeden druhého o odpuštění. V průběhu tří měsíců pansa zde probíhá zvýšená buddhistická aktivita, více meditace, více naslouchání Dharmě, atd.

Wun Saat

Sraddha spadá do desátého měsíce a má připomenout první polovinu roku starého kalendáře. Lidé jsou vděčni, že jsou ještě naživu a s vděčností vzpomínají na své předky. Předpokládá se, že někteří z nich se narodili jako hladoví duchové, a tak na zvláštních podnosech z banánového listí je jim obětováno jídlo, které je ponecháno na rozcestích. Členové rodiny je zde zanechávají s věnováním dotyčnému duchovi. Cestou domů se nikdo nesmí ohlédnout! Na jihu Thajska se to oslavuje dvěma svátky, které dělí týden, při prvním z nich jsou duchové pozváni zpět do svých bývalých domovů, kde je vykonávána punja jejich jménem, někdy po celých sedm dní, poté jsou uctivě vyzváni k navrácení se do svých příbytků.

Wun Ork Pansa

Obřadu Wun Ork Pansa se v klášteře laici neúčastní. Po obřadu pavarana mohou mniši svobodně cestovat nebo odejít do jiných klášterů.

Wun Paravana

Tento den následuje po Ork Pansa a všichni mniši, kteří strávili období dešťů společně v klášteře se sejdou a mají možnost napomenout toho, koho viděli, slyšeli nebo ho jen podezřívají z toho, že se dopustil něčeho špatného. Mezi mnichy vládne pocit přátelství a veliké radosti.

Tort Kathin

V měsíci, který následuje po Ork Pansa, můžeme spatřit zvýšenou aktivitu mezi laiky po celém Thajsku. V průběhu Pansa se některý z laiků dohodne s opatem kláštera, že si vezme na starost předání Kathina rob (výjimkou jsou některé královské kláštery, kde tyto roby předává osobně Jeho Veličenstvo král nebo někdo, kdo jej zastupuje). Tyto róby společně s řadou dalších potřebných věcí jsou přivezeny z velkých vzdáleností laiky, kteří se potom v pěších procesích odeberou do wattů, kde je předávají Sangze. Tento způsob vykonávání punji se hodnotí nejvýše ze všech, neboť se naskytne jen jednou do roka. Nové róby (jedna se skládá ze tří kusů), jsou pak obřadně předány mnichovi, který k tomu byl vybrán Sanghou. Tento svátek je velice oblíben, neboť dává příležitost k vykonávání punji, spojené s možností navštívit vzdálené oblasti. "Stromy s penězi" na podporu watů jsou význačným rysem tohoto svátku.

Tort Paa Baa

Tort Paa Baa je rovněž velmi oblíbené, především v zimních měsících, ale může být vykonáváno po celý rok. Pro předání "lesního oblečení" existuje řada způsobů. Nejvíce neformální a anonymní je umístění rób v noci na strom, a pak odpálením třaskavých kuliček spojeným s hlasitým smíchem upozornit mnichy, že je zde umístěno "lesní oblečení", a že si je mohou převzít. Nebo je větev stromu přinesena v procesí do sala a tam jsou na ni ve velkém množství složeny róby a další potřebné věci. Tato metoda připomíná Tort Kathin.

Pee Mai

Novoroční den, leden. Od té doby, kdy byl tradicí přijat tento den jako počátek roku, oslavují v Thajsku Nový rok dvakrát. Je zde obvyklé při této příležitosti rozsáhlé dávání almužen a mniši jsou zváni do rodin laiků k předříkávání súter.

Magha Pudža

Magha Pudža je výročí prvního recitování Pátimokkhy oslavováno podobným způsobem, jako Visakha Púdža. Oslavuje se ve 3. nebo 4. lunárním měsíci (únor, březen).

Trut

Asi dva týdny před svátkem Songkraan, je oslava podobná našemu Silvestru. Při této příležitosti je vykonávána punja ve větší míře.

Klášterní trhy se konají většinou v zimě, ale i v létě, za účelem peněžitých sbírek, jež jsou použity na stavbu chrámů, obytných budov a jiných důležitých staveb. Některé kláštery nepovolují tyto každoroční trhy, neboť kromě toho, že přilákají davy lidí, jsou velmi rušné. Například patibat-kláštery, kde jsou meditace hlavní částí praxe, nikdy nepovolují konání těchto trhů.

srivatsa - buddhismus

buddhismus.cz