Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod

Srí Lanka

Ve starověku se Srí Lanka nazývala Sinhaladvipa, samotní obyvatelé ostrov nazývali vždy Lanka. Buddhistů je zde asi 75%. Nejpočetnější etnická skupina jsou Sinhálci, kteří na Srí Lanku přišli v 5. století z jižní Indie. Roku 247 na ostrov přivezl buddhismus Mahinda, syn Aśóky. Kolem 1. století už ve městě Anuradhapura existovalo buddhistické centrum s početnou komunitou mnichů. Velmi zajímavou má Srí Lanka architekturu, především pro buddhisty.

ostrov Srí Lanka

Anuradhapura, Polonnaruwa, Kandy

Oblast Rajarata se třemi imaginárními vrcholy - městy Anuradhapura, Polonnaruwa a Kandy, se někdy pro turisty označuje jako kulturní trojúhelník. V krajině mezi Kandy a Dambullou se nachází trojice chrámů. První z nich je klášterní komplex Aluvihára se sérií chrámů skrytých v jeskyních mezi gigantickými skalními útvary. Zde byla v 1. století poprvé sepsána Tripitaka, a tady se také vyvinula tradice přesného opisování textů, trvající dodnes. Díky tomu se zachovalo přesné znění původních Buddhových rozprav. Několik kilometrů severně se na venkovském místě nachází malý chrám Ridi Vihara. Uvnitř jsou staré sochy a další zajímavé artefakty. Směrem na sever je kamenný chrám Nalanda, dále leží městečko Dambulla, kde jsou zřejmě nejzajímavější skalní chrámy, kterými je Srí Lanka známá. Celkem pět chrámů se rozprostírá mezi gigantickými žulovými skalisky a jsou skutečnou pokladnicí buddhistického umění s bezpočtem soch Buddhy a nádhernými nástěnnými malbami. Chrám Maharaja Vihara je podzemní prostor asi 50 metrů široký s více než stovkou soch Buddhy a nástěnnými malbami, na kterých Buddha poráží Máru. V centru pomyslného trojúhelníku se nachází citadela Sigiriya, postavená na masivní žulové skále vysoké asi 200 metrů. Jsou zde jeskyně, ve kterých osamělí poustevníci dříve meditovali.

Vatadage
Asi 12 km východně od Anuradhapury leží Mihintale, nachází se zde několik dágob a pozůstatků dalších budov, spojených kamennými schodišti. Jedny schody vedou k pozůstatkům kláštera Medamaluwa se dvěma velkými kamennými žlaby, které věřící každý den plnili rýží pro mnichy. Odtud vede dlouhé kamenné schodiště do centra Mihintale a k malé dágobě Ambasthala, stojící na místě, kde tehdejší král Devanampiya Tissa přestoupil na buddhismus. Schody odtud pokračují kolem dalších rozvalin a skalního útvaru Aradhana Gala, kde Mahinda poprvé kázal, až k dágobě Mahaseya. Pěkný je kruhový chrám Vatadage o průměru asi 18 metrů. Vchod do něj vedoucí z každé světové strany je vždy je ozdobený sochami strážců a polokruhovým měsíčním kamenem, který tvoří první schod na schodišti. Tyto kameny se vyskytují i na mnoha jiných místech ostrova.
sigiriya

relikvie na Srí Lance

Jednou z nejznámějších buddhistických relikvií na světě je Buddhův zub, který byl nalezený v Kushinagaru v severní Indii roku 543 př. n. l. na místě, kde došlo ke zpopelnění Buddhy. Po úpadku buddhismu v Indii byl zub ve 4. století převezen na Srí Lanku. Relikvie Buddhy se dostala nejdříve do Anuradhapury, pak do Polonnaruwy a několika dalších míst na ostrově, nakonec roku 1592 dorazila do Kandy. Sem za ním přijíždějí poutníci ze všech koutů Srí Lanky, i jiných zemí Asie. Chrám stojící na břehu jezera je komplex několika budov, uprostřed nichž stojí svatyně s relikvií zubu. Ta je zdobená nástěnnými malbami, sloními kly, dekorovanými kamennými sloupy a třemi vyřezávanými dveřmi. Samotný zub je uložen v místnosti v horním patře svatyně, ve které se každý den ráno, dopoledne a večer koná puja. Zub je zamčený ve zlatém relikviáři a ukazuje se jenom nejdůležitějším návštěvníkům. Uctívání relikvie vedlo ke vzniku festivalu Esala Perahera.

Klášter Mahavihara je díky stromu Sri Maha Bodhi jedním z poutních míst. Kus od něj je dágoba Ruvanvalisaya, stojící uprostřed komplexu ohraničeného zdmi. Dále na sever se nachází nejstarší dágoba na celém ostrově Thuparama.

Za pozornost stojí také dágoba Rankot Vihara, svatyně Lankatilake s gigantickou sochou Buddhy (bohužel bez hlavy), dágoba Kiri Vihara. Dále na sever svatyně Gal Vihara, známá díky čtyřem velkým sochám Buddhy. Vedle jedné ze soch, která leží, stojí osoba s překříženýma rukama, nejspíš Ánanda. K hodně navštěvovaným místům patří velká socha stojícího Buddhy - Aukana Buddha. Směrem na severovýchod se nachází lesní klášter Ritigala, dříve obývaný mnichy. Tvoří ho několik vzájemně propojených nádvoří, průchodů a základů budov. Některé budovy jsou obklopené příkopy a spojené můstky.

Poblíž vesničky Ella jsou sochy Buduruwagala, sedm figur vytesaných do skalního reliéfu někdy v 10. století. U nohy 16 metrů vysokého Buddhy je ve skále otvor tvaru plamenu olejové lampy, často je na tomto místě cítit hořící olej. Nalevo stojí pro tento ostrov netypický Avalokitéšvara a Tára, napravo stojí Vadžrapáni držící vadžru a budoucí Buddha Maitréja.

srivatsa - buddhismus

buddhismus.cz