Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod

slovníček některých pojmů, používaných v textu

bhikšu

praktikující, který se zřekl světského života. Aby dosáhnul vysvobození ze samsáry, zavázal se, že bude dodržovat 253 sliby plně vysvěceného mnicha.

Čhimphu

poustevny ve skalních jeskyních nad klášterním komplexem Samjä. Padmasambhava tam strávil několik let v ústraní.

dákiní

tib. khandoma. Duchovní bytosti, které provádějí osvícené aktivity. Ženská tantrická božstva, která ochraňují nauku a slouží jí i praktikujícím.

dhjánové říše bohů

meditační stav soustředné mysli, která je na něco zaměřená, nevede k osvobození, ale k znovuzrození jako božstvo v říši forem v souladu s koncentrační praxí.

dualistické připoutání

zkušenost, při níž lpíme na tom, kdo vnímá, a na předmětu vnímání.

Delog

slovo delog se používá k označení člověka, který je schopen vědomě překročit práh smrti.

Džowo

vyslovuje se spíš jako Džó, respektive Džu. Větší z nich celým jménem nazývají Džowo Rinpočhe a menší Džowo Ramočhe. Obecné slovo džowo se v podobě džuu, respektive dzú, dostalo k Mongolům, u nichž ovšem neslouží jen k označení obou soch, nýbrž také jako pojmenování místa, kde se nacházejí, tj. města Lhasa.

Garuda

bájný pták schopný letět z jednoho konce vesmíru na druhý jediným mávnutím křídel. Vylíhne se z vejce naprosto dokonalý a může se ihned vznést na nebesa. V dzogčhenu garuda symbolizuje vnitřní dokonalost meditujícího, jehož buddhovská přirozenost se plně manifestuje v okamžiku smrti. Dosažení buddhovství se odehraje současně s odložením fyzického těla.

Geše

Doktor teologie, nejvyšší mnišská učená hodnost. Geše se musel podrobit mimořádné sérii zkoušek a testů. Titul odpovídá britskému a americkému PhD.

Mahákála

Velečerný - ochranné božstvo, zobrazované obvykle v hněvivé podobě. Vyskytuje se v mnoha variantách.

mantradhara

adept tantrických rituálů.

Mára

Mára démon, který vytváří překážky pro hledajícího na jeho duchovní cestě. Čím je hledající blíž k Pravdě, tím je Mára silnější. Je mistrem iluze a falešnosti. Pro praktikujícího představuje lpění na osobním a světské zájmy.

nága

mocná bytost s dlouhým životem, podobající se hadu. Obývá vody a často střeží velké poklady. Náleží napůl říši zvířat, napůl říši bohů. Mohou se proměnit i do lidské podoby. Mučilinda se jmenoval nága, který se zdržoval v jezeře téhož jména, a který poskytoval Buddhovi Šákjamunimu ochranu před deštěm a nepohodou, když po svém probuzení setrvával sedm dnů v rozjímání.

naldžorpa

mystik, těšící se u lidí velké úctě. Doslova "ten, jenž dosáhnul klidu".

Mahá Pradžňá Páramitá Hridaja Sútra

Indické esoterické dílo Sútra srdce je význačná sútra mahájánového buddhismu. Existuje v několika verzích.

Šambhala

Dedžung mytické buddhistické království, v němž vzkvétají všechny cnosti. Ze Šhambaly pochází mandala Kálačakry. Podle představ lidí leží Šhambala kdesi v Himálajích, ve skutečnosti bylo toto království vždy nehmotné.

Šrávaka

(Skt. śrāvaka) posluchač. Praktikující hínajány, cvičící podle Čtyř vznešených pravd si uvědomuje utrpení, vlastní samsáře, a soustřeďuje se na to, že neexistuje nezávislé jáství. Přemožením rušivých emocí se osvobozuje a dosahuje prvního stupně těch, kdo vkročili do proudu stezky zření. Následuje stupeň jen jednoho návratu a stupeň žádného návratu. Cílem je stav arhata.

Vairóčana

jeden z prvních sedmi tibetských mnichů a velký překladatel, který žil v době vlády krále Thisong Decäna. Byl vyslán do Indie, aby studoval u Šrí Singhy. Spolu s Padmasambhavou a Vimalamitrou byl jedním ze tří hlavních mistrů, kteří přinesli nauky dzogčhenu do Tibetu.

srivatsa

buddhismus.cz